اکانت تست Cisco AnyConnect

مشخصات اکانت:

Server: test.cisadd2.com
Username: vpnmakers
Password: vpnmakers

توجه: حداکثر زمان مجاز اتصال به این اکانت ۱۵ دقیقه در طول شبانه روز می باشد.

آموزش اتصال